Filtvet Fyrs Venner

Etter at Filtvet fyr hadde stått ubebodd siden automatiseringen i 1985, bestemte Staten v/Kystdirektoratet i 1997 å selge fyret på det åpne  markedet.  Mange private meldte seg som interesserte kjøpere.

For befolkningen på Hurum – og Filtvet i særdeleshet – er fyret et meget viktig kulturminne.  Fyret er i seg selv et utpreget identitets-skapende element, og eiendommen på nærmere fire mål tomt og henimot 200 meter strandlinje har selvsagt stor interesse for allmennhetens friluftsliv.  Lokalbefolkningen så det derfor som lite tilfredsstillende at fyret skulle selges til privat eie.

Med bakgrunn i Statens vedtak om salg ble det derfor i april 1998 stiftet en ideell forening – Filtvet Fyrs Venner – med formål å sikre fyreiendommen for allmennheten og som et sted for forskjellige kulturarrangmenter.

Venneforeningen fikk i løpet av kort tid stor oppslutning, og hadde det førstse året over 500 betalende medlemmer.

Venneforeningens første oppgave

var å påvirke politikere og offentlig administrasjon både lokalt og sentralt i retning av kommunal overtakelse av fyret.  Overfor statlige myndigheter ble det argumentert med at det ville være høyst urimelig av Staten å forlange markedspris for en eiendom som i offentlig eie skulle tjene allmennhetens interesser.

Etter lang tids påvirkningsarbeid fikk vi gjennomslag for dette, og fyreiendommen ble overdratt til Hurum kommune for 10% av taksten.  Men saken måtte helt til Stortinget som traff sin avgjørelse i desember 1999.

Etter dette har venneforeningen etter avtale med kommunen stått for restaurering og drift – og skaffet midler til dette.  Fordi fyreiendommen er fredet, har restaureringsarbeidet skjedd i tett samråd med fylkeskonservatoren.  Men – et hus fra 1877 trenger stadig vedlikehold, så dugnadsgjengen blir ikke arbeidsledig med det første.  Det jobbes fortsatt mye dugnad, men de siste årene er også de litt mer kompliserte operasjonene blitt overlatt til profesjonelle – som f.eks. da det ble oppdaget råte i bjelker i lykterommet.  Da var det malejobben som ble utført av fyrvennene.  Proffene tok seg av det som krevde mer kunnskap.

Venneforeningen

drifter fyret som en kulturinstitusjon med ulike arrangementer som utstillinger, konserter og møter.  Fyret blir også leid ut til foreningsmøter, seminarer og private selskap.

Alle kan bli medlemmer i venneforeningen, og kontingenten er kr. 150 for enkeltmedlemmer og kr. 200 for husstandsmedlemskap (to eller flere).  Medlemstallet har vært relativt stabilt, og holdt seg over eller litt under 500 personer.

Har du lyst til å bli medlem?

Det kan du enkelt bli ved å betale inn medlemskontingenten til vår konto 1594 08 77102.  Dersom du ønsker å registrere familiemedlemmer også, skriver du disse navnene i meldingsfeltet på innbetalingen.

Grasrotandelen

Fra 1. mars 2009 innførte Norsk Tipping «Grasrotandelen».  Denne ordningen skulle delvis erstatte tapte inntekter for de foreninger og lag som hadde tjent penger på spillemaskiner.

Grasrotandelen kommer imidlertid alle lag og foreninger til gode dersom de er registrert i Brønnøysundregister/Frivillighetsregistret.  Det er Filtvet Fyrs Venner.

Når du spiller et hvilket som helst av Norsk Tippings spill, kan du la 5% av innsatsen din gå til et lag eller en forening som du ønsker å støtte.  Dersom du ønsker at dine 5% skal gå til FFV, sier du dette til din kommisjonær.  Vedkommende legger da oss inn i ditt spillerkort.  Det er lurt å ta med seg organisasjonsnummeret vårt.  Det er 992 447 753.